พ.ต.อ.สมบูรณ์ หอมนาน
ผู้กำกับการ
 
พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ ยอดคำ
รองผู้กำกับการ
พ.ต.ท.ธนะสิทธิ์ ปานศรี
รองผู้กำกับการ
พ.ต.ท.ชรินทร์ ณ ลำปาง
สารวัตร
พ.ต.ต.รณฤทธิ์ นาเจริญ
สารวัตร
ว่าที่ พ.ต.ต.ดนุพันธ์ ขว้างไชย สารวัตร
ร.ต.อ.ตรีกุล บุญสาม
รอง สว.ช่วยราชการ กก.สส.2ฯ
ร.ต.ท.พีระพงษ์ จบศรี
รองสารวัตร
ร.ต.ท.นรวิชญ์ กันทะ
รองสารวัตร
ร.ต.ท.อาคม แดงสนั่น
รองสารวัตร
ร.ต.ท.ภควันต์ ขันติพิทักษ์กุล
รอง สว.กก.สส.2 ช่วยราชการ
ร.ต.ท.ยุทธนา ใจการ
รองสารวัตร
ลำดับ.....
ยศ................
ชื่อ
ชื่อสกุล.........
โทรศัพท์
E-mail
1
พ.ต.อ. สมบูรณ์ หอมนาน 081- @hotmail.com
2
พ.ต.ท. ธนะสิทธิ์ ปานศรี 083-5155516
081-8846241
3
พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ ยอดคำ 081-8852964 sss_p5@hotmail.com
4
พ.ต.ท. ชรินทร์ ณ ลำปาง 081-8849458 charin2743@hotmail.com
5
พ.ต.ต. รณฤทธิ์ นาเจริญ 089-4670539 mmmm601@hotmail.com
6
ร.ต.อ. ดนุพันธุ์ ขว้างไชย 084-9859998 maximut57@hotmail.com
7
ร.ต.ท. นรวิชญ์ กันทะ 081-2870058 noravich_1@hotmail.com
8
ร.ต.ท. พีระพงษ์ จบศรี 080-9088861 Dragon_ball@hotmail.com
9
ร.ต.ท. ยุทธนา ใจการ 089-5667981 ke_yut@hotmail.com
10
ร.ต.ท. อาคม แดงสนั่น 081-4723030
11
ร.ต.ท. ภควันต์ ขันติพิทักษ์กุล 085-6264579 ปฏิบัติราชการ กก.ปพ.ฯ
12
ร.ต.อ. ตรีกุล บุญสาม 081-9923465 ช่วยราชการ กก.สส.2ฯ
           
1
ด.ต. กิตติพัทธ์ บุญช่วย 085-0387429
053-392630
pangnacrup@hotmail.com
2
ด.ต. กฤษณะพงษ์ ปัญญามาก 081-5306378
053-817215
3
ด.ต. คณพศ เขื่อนคุ้ม 084-6153358 kanapot_9@hotmail.com
4
ด.ต. คณิตนพ การดี 082-4090498 pajero_999@hotmail.com
5
ด.ต. คเชนทร์ เครือจินจ๋อย 084-0486813
086-1161169
poky.2515@hotmail.com
6
ด.ต. คำนวณ ขาววรรณา 081-1807473
7
ด.ต. จรัส ธรรมเสนา 081-9525357
8
ด.ต. จรินทร์ หมื่นโฮ้ง 081-3666735
083-7617071
j3050_p5@hotmail.com
9
ด.ต. จีรศักดิ์ นาวะระ 083-2030107
10
ด.ต. จีรศักดิ์ พิศร 087-5790825
089-7551012
11
ด.ต. เจริญ  รัตนสกุล 089-5598096
12
ด.ต. จำรัส วุฒิ 087-1860594
13
ด.ต. เฉลิมชาติ ไชยสุวรัตน์ 081-7840777 police35_@hotmail.com
14
ด.ต. ไฉน จุมพลศรี 081-2353438
089-8501062
tiger16_p5@hotmail.com
15
ด.ต. ชาติฉกรรจ์ ถาแดง 089-9809221
16
ด.ต. เชิดชัย กลิ่นนาค 080-6750200
17
ด.ต. ณรงค์ธร อุตมะ 081-0277893
18
ด.ต. ณัฐพงศ์ ดวงใย 080-1242451
084-3732259
men_p5@hotmail.com
19
ด.ต. ณัฐพงษ์ เสนาพงษ์ 081-9924778
20
ด.ต. ณัฐวุฒิ อภัยศรี 086-1865952
21
ด.ต. ดำรงค์เดช แสงอรุณ 086-0948451 dam46_p5@hotmail.com
22
ด.ต. โดม จันทนนท์ 084-1748520
054-321215
dome29_@hotmail.com
23
ด.ต. ถวิล บุญตันทา 086-1965293
053-390958
24
ด.ต. ทรงพล ลือชา 089-5554530 songphon_p5@hotmail.com
25
ด.ต. ทองคำ วงศ์สุวรรณ 083-1885622
26
ด.ต. ทักษะ ปารมีมิ่ง 083-204,8715 skilltaksa@hotmail.com
27
ด.ต. ธนบูลย์ สุธาพันธ์ 084-8046645
28
ด.ต. ธนภัทร วรรณกลึง 081-9519878
053-806134
29
ด.ต. ธนภูมิ โพธิ์คง 089-6348525
053-286308
tak24_p5@hotmail.com
30
ด.ต. ธวัฒน์ จำปาเทศ 081-9934169
084-1432145
jumpatad46@hotmail.com
31
ด.ต. ธวัชชัย วงค์ชัย 086-1825054
32
ด.ต. ธะวัช เลิศบัวบาน 086-5076809
33
ด.ต. นรินทร์ ตรีสุคนธรัตน์ 081-9610900 narin20_p5@hotmail.com
34
ด.ต. นเรศ กมลเวชช์ 084-0680729
089-7008542
nares04_dab@hotmail.com
35
ด.ต. นิกร ขันไชย 084-0691718 nic111_@hotmail.com
36
ด.ต. นิยม อรมณี 085-1072658
37
ด.ต. นิเวศน์ ฆ้องเลิศ 085-7077707
38
ด.ต. บรรเทา บริบูรณ์ 081-9809548 bt29_p5@hotmail.com
39
ด.ต. บังคม นาขาม 087-5785004
40
ด.ต. บัณฑูลย์ รัตนคีรี 084-8082250
41
ด.ต. ปฏิภาณ ศรีธิ 081-7659126
42
ด.ต. ประกาศิต ไชยศิริ 083-1852179
43
ด.ต. ประทิน ปิมปา 085-0375209 pt29_@hotmail.com
44
ด.ต. ประดิษฐ์ อินฟั่น 084-9640944
45
ด.ต. ประพันธ์ ธาวงศ์ 086-9230169
46
ด.ต. ประยูร ปันชะนะ 081-0259315 yoon_2005@hotmail.com
47
ด.ต. ประยูร ใจบุญ 089-4354726
053-881524
pj03_@hotmail.com
48
ด.ต. ประสาน ชำนาญการ 086-1797171
054-274201
not_p5@hotmail.com
49
ด.ต. ประสิทธิ์ บุตรชา 081-9801575
054-358522
oechi2601@hotmail.com
50
ด.ต. ปริญญา จินดามงคล 089-8550645 ya35_@hotmail.com
51
ด.ต. ปรีดา ดวงดี 081-7641537
053-860301
52
ด.ต. ผจญ บัวหอม 081-9602876
053-408412
jib22_b@thaimail.com
53
ด.ต. พัชระ อินโพธิ์ 087-1796090
54
ด.ต. เพชรเรือน จันต๊ะตึง 089-8500978
084-8053396
pet32_@hotmail.com
55
ด.ต. ไพศาล บูรณพิมพ์ 083-7617335 paisan34@hotmail.com
56
ด.ต. มนัส กลิ่นชู 089-9974529 nut41_@hotmail.com
57
ด.ต. มานิตย์ วิชัยโย 089-9561800 kruykalock@hotmail.com
58
ด.ต. รณรงค์ อภิวงค์งาม 083-2028295
054-321171
ronnarong@hotmail.com
59
ด.ต. รัชชานนท์ ศรีโชค 084-6163292 noon_p5@hotmail.com
60
ด.ต. วสุพล มั่งมูล 081-7832545 vasupon_p5@hotmail.com
61
ด.ต. วชวรรษ คำราช 089-6311808
054-317150
komrhat46@hotmail.com
62
ด.ต. วันชัย ขันยา 081-8847926 wun-chai@hotmail.com
63
ด.ต. วิกรม ปีบ้านใหม่ 085-9269998
082-9608599
peebanmai@hotmail.com
64
ด.ต. วิเชียร ทำบุญ 081-8837677
086-6576330
tum_boon1@hotmail.c0m
65
ด.ต. วิวัฒน์ พานิชย์ 081-7646747
053-422980
66
ด.ต. วีระพงศ์ ทันใจ 086-7283905
67
ด.ต. วีรพันธ์ ประวงค์ 081-3661818 oong45@hotmail.com
68
ด.ต. วีรศักดิ์ ต๊ะนางอย 082-1679194
69
ด.ต. ศรุต ศรีกันทา 087-1911592 sarut_p5@hotmail.com
70
ด.ต. ศฤงคาร มุ่งหมาย 086-1902374 singkarn_mu@hotmail.com
71
ด.ต. สถาพร ยะคำ 081-1802666
72
ด.ต. สมเกียรติ สุวรรณ์ 087-1845972
053-816316
73
ด.ต. สมหมาย ชัยนำบิน 081-7164529
081-8847935
chainambin@hotmail.com
74
ด.ต. สวาท ตุงคบุรี 087-1845986 oechi2602@hotmail.com
75
ด.ต. สาคร ปินตาคำ 083-4766842 cinpakom@hotmail.com
76
ด.ต. สายันต์ พยุหพรรค์ 082-1902031
77
ด.ต. สันตวิน จันทร์แสน 081-9613756
78
ด.ต. สิงหา เอกตะ 089-4315219 singha_ek@hotmail.com
79
ด.ต. สิทธิรัตน์ ไชยเลิศ 089-6371048 sittiran_p5@hotmail.com
80
ด.ต. สุเทพ จันทร์ต๊ะเครือ 081-9935741
053-896099ต่อ3361
suthep38@hotmail.com
81
ด.ต. สุนทร ดีมงคล 081-530337
053-816989
82
ด.ต. สุนิตย์ ทิพยวงค์ 086-698303
054-315584
new_007_@hotmail.com
83
ด.ต. สุประวีณ์ ศรีอุทิศ 088-4147807
84
ด.ต. สุพจน์ ไชยบุญเรือง 087-3260655
85
ด.ต. สุพรรณ เค้ามูล

081-8850932
086-1988287

suphan_29@hotmail.com
86
ด.ต. สุมิตร แก้วทิพย์ 087-3564155
054-367405
sumit6175@hotmail.com
87
ด.ต. สุริยัน ศรีชนะ 089-9538900
053-532515
addy_36_@hotmail.com
88
ด.ต. สุริยา คำตา 083-3240557 suriya_kamta@hotmail.com
89
ด.ต. สุรศักดิ์ สวยสด 081-7246813
053-308813
sam45_p5_@hotmail.com
90
ด.ต. เสกสรรค์ สุรินทร์ 086-6574465
053-812916
boss_p5@hotmail.com
91
ด.ต. โสภณ หล้าดวงดี 081-3661114 soda2498@hotmail.com
92
ด.ต. โสภณ เกิดที่สุด 086-7306304
053-891200
den_27_@hotmail.com
93
ด.ต. อดุลย์ ขัติยศ 081-7465929
085-0395441
94
ด.ต. อนันต์ เทพฟองคำ 089-6312726
95
ด.ต. อภิชาติ ปรมหิน 089-2662207
054-317266
apichat_29_@hotmail.com
96
ด.ต. อรรถพล ลังกา 085-0390389
053-829352
attapon_sss@hotmail.com
97
ด.ต. อัครเดช วงค์ฉายา 089-8503646
089-7561524
98
ด.ต. อาคม ไทยเดิม 086-6739032
054-225751
kom30@hotmail.com
99
ด.ต. อุดม หมั้นยืน 086-9117209 domvo35@hotmail.com
100
ด.ต. อุทัย กันธา 089-7007622
101
ด.ต. อุบลรัตน์ เตชะลือ 081-2897434
102
ด.ต. อำนน ทิพย์ประจา 089-4611789
084-0458080
amnon34@hotmail.com
103
ด.ต. เอกวิทย์ ขัดผาบ 086-9104728
104
ด.ต.หญิง นันทิยา นันต๊ะยานา 083-9462512
105
ด.ต.หญิง นิตยา วรรณกลึง 081-7837550
106
ด.ต.หญิง มาลี ก๋องตา 089-6358937
107
ด.ต.หญิง สุมาลี ศรีพรหมนิล 087-1764370
108
จ.ส.ต. เกชา เนตรชัง 086-6626496
084-1743041
tm_design@hotmail.com
109
จ.ส.ต. จักรพงษ์ ยากองโค 081-2898405 danamaya@hotmail.com
110
จ.ส.ต. เจตน์ เตียวตระกูล 083-9458273
053-422676
jaet48@hotmail.com
111
จ.ส.ต. ทศพร เสมอใจ 086-7282986 totsguns@yahoo.co.th
112
จ.ส.ต. ธงศักดิ์ นิธิสารัตถกุล 087-8451700
113
จ.ส.ต. ธนกูล บุญเทียม 087-7888696
085-5487559
thai_48@hotmail.com
114
จ.ส.ต. ธนพล ศรีวรรณะ 080-6761534
115
จ.ส.ต. พิทักษ์ ทักษ์ 089-6354089
116
จ.ส.ต. วิษณุ ราชอุ่น 089-2648680
117
จ.ส.ต. มนัส ใจปลา 084-7639899 manat48@hotmail.com
118
จ.ส.ต. อนัน วงค์ศิริ 086-6599339 wongsiri_p5@hotmail.com
119
จ.ส.ต. อมรินทร์ สิงห์ทอง 084-1769945 rinka_10000@hotmail.com
120
จ.ส.ต. อาณัติ กันจินะ 080-4923976 arnat_kunjina@hotmail.com
121
จ.ส.ต.หญิง ดารุณี ทิพย์บุญราช 089-1910911
122
จ.ส.ต.หญิง สกลสุภา พงศ์ธนบรรณ 081-5945551
123
ส.ต.อ. ทม มาตันทัง 086-1827629  
124
ส.ต.อ. ธน เสยสูงเนิน 082-8965244  
125
ส.ต.อ. ธีทัต พิชยพล 088-4065719
126
ส.ต.อ. จิรศักดิ์ เกษเกษร 080-1348678 teenoi24@hotmail.com
127
ส.ต.อ. ปฐมศักดิ์ วรรณสุทธิ์ 084-9861125  
128
ส.ต.อ. พลเยี่ยม กันทา 084-0467858
129
ส.ต.อ. วิชาญ ชายพวง 081-1114509
130
ส.ต.อ. ศราวุธ กันไชย 081-9501252  
131
ส.ต.อ. ศราวุธ ดวงแก้ว 084-9488123 sarawuth53@hotmail.com
132
ส.ต.อ. สงัด วงค์ติ๊บ 087-1780689  
133
ส.ต.อ. สาริน อินต้อ 084-7397270  
134
ส.ต.อ. สุวินัย ชัยปัญญา 089-7566496  
135
ส.ต.ท. เสกสรรค์ ซางสุภาพ 086-1147557  
136
ส.ต.ต. เกรียงไกร คำวงศ์ 080-7934955  
137
ส.ต.ต. จตุนนท์ บรรณสาร 086-1159531  
138
ส.ต.ต. ธราเทพ โพทวี 084-9493009  
139
ส.ต.ต. ธีระวัฒน์ นันทะพงษ์ 083-0358382
083-0060649
 
140
ส.ต.ต. นิกร อินกองงาม 083-5150899  
142
ส.ต.ต. ปริญญา เดชปัญญา 084-1778960  
142
ส.ต.ต. ประกาศิต หงส์หิน 083-8606500
085-0389575
 
143
ส.ต.ต. ประสิทธิ์ สีมา 081-0279657  
144
ส.ต.ต. ประเสริฐ เขตกัน 089-2613648  
145
ส.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ เวียงแก้ว 087-2340692
080-8560556
 
146
ส.ต.ต. พรมกนก พิมพิลา 084-1760085  
147
ส.ต.ต. ภาคภูมิ กิติสัก 084-3786901  
148
ส.ต.ต. รณชัย คำน้อย 084-6144834
081-5597600
 
149
ส.ต.ต. รุ่งโรจน์ จงเจริญนานา 081-9983730 KEN2TD@hotmail.com
150
ส.ต.ต. วัชระ อะกะเรือน 082-1815890  
151
ส.ต.ต. วิรุฬชัย แสนติ๊บ 087-1908245
086-6580908
 
152
ส.ต.ต. วุฒิชัย ทะวังตัน 082-1908070  
153
ส.ต.ต. อภิชาติ กาวิชัย 084-5201030  
154
ส.ต.ต. อภิสิทธิ์ พรมกรรณ์ 086-6203610  
155
ส.ต.ต. เอกรัตน์ รินคำ 080-6766072  

กองบังคับการย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5
Investigation Division Provincial Police Region 5
311 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท ์/ โทรสาร 053-275356
e-mail: police5ic@hotmail.com ,police5ic@gmail.com